ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร

ชื่อฟอนต์ Praboromarajchanok

ในชุดนี้จัดทำขึ้น 2 น้ำหนัก

ลงไว้เพื่ออ้างอิงผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรไทย-อังกฤษ

ของสถาบันพระบรมราชชนก

*********************************